Сырдария
аудандық мәслихаты

сенім телефоны: 8 (72436) 21-5-44

Ереже

«Сырдария аудандық  мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің

Ережесін бекіту  туралы» Сырдария аудандық   мәслихатының 2016 жылғы 29 шілдедегі № 36 шешімі

 

 

 

        «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына,  Қазақстан  Республикасы   Президентінің    2012  жылғы 29 қазандағы №410 Жарлығымен   бекітілген   Мемлекеттік   орган туралы үлгі ережесіне   және   Қазақстан Республикасы   Президентінің    2013  жылғы 3 желтоқсандағы №704 Жарлығымен бекітілген Мәслихаттың үлгі регламентіне сәйкес Сырдария аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

        1. Қоса беріліп отырған «Сырдария  аудандық  мәслихат аппараты»  мемлекеттік мекемесінің Ережесі  бекітілсін.

        2. Осы шешiм оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

 

 

 

Аудандық мәслихаттың кезекті                 Аудандық мәслихаттың

4  сессиясының төрағасы:                            хатшысы:

О.Сейтмуратов___________                        Е.Әжікенов___________

2016 жылғы 29 шілдедегі

 Сырдария аудандық   мәслихатының

№ 36 шешімімен бекітілген

 

 

 «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің

ЕРЕЖЕСІ

 

1. Жалпы ережелер

 

1. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі  Сырдария аудандық мәслихаттың, оның органдары мен депутаттарының қызметін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. 

2. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына,  Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. 

3. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.  

4. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Сырдария аудандық  мәслихат хатшысының өкімдері мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды. 

6. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі. 

7. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индекс 120600, Қазақстан Республи-касы, Қызылорда облысы,  Сырдария ауданы,  Тереңөзек кенті,  Әлиакбаров көшесі №24 үй. 

8. Мемлекеттік органның толық атауы: «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі. 

9. Осы  Ереже  «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады. 

10. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру аудан бюджетінен жүзеге асырылады. 

11.  «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субьектілерімен «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады. 

 

 

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

12. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: 

Ауданның  халқы сайлайтын, халықтың еркін білдіретін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны іске асыру үшін қажетті шараларды айқындайтын және олардың жүзеге асырылуын бақылайтын сайланбалы орган болып табылатын  Сырдария аудандық мәслихаты мен оның органдарын ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз етудi жүзеге асырады.

13. Міндеттері:

 Сырдария аудандық мәслихат депутаттарына өздерiнiң өкiлеттiгiн жүзеге асыруға көмек көрсетеді.

14. Функциялары:

«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, Қазақстан Республикасының Заң актiлерiне, Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес негiзгi мiндеттерi мен функцияларын iске асырады.

15. Құқықтары мен міндеттері:

1) өз құзыреті шегінде  Сырдария аудандық мәслихаты Регламентінің сақталуын қамтамасыз етеді;

2) мәслихат  пен оның органдарының қызметiн ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету, депутаттарға өздерiнiң өкiлеттiктерiн жүзеге асыруға көмек көрсетеді; 

3) азаматтардың (сайлаушылардың) мәслихатқа жолдаған хаттарын, арыз-шағымдарын тіркейді және қарайды, депутаттардың назарына жеткізеді, олардың орындалуына бақылауды жүзеге асырады, қажет болған жағдайда олар бойынша жауап дайындайды;

4) «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінде  азаматтарды қабылдауды ұйымдастырады;

5)  Сырдария   аудандық  мәслихатының  актілерін   әзірлеуге    қатысады,

сондай-ақ,   Қазақстан    Республикасының        қолданыстағы     заңнамасында

белгіленген  тәртіппен оларды  әділет органдарына тіркеуге жолдайды;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен  Сырдария аудандық мәслихатының шешімдерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етеді;

7)  Сырдария  аудандық мәслихатының ic-жүргізу қызметін жүргізеді;

8) мәслихат аппаратының мемлекеттiк қызметшiлерi өз қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырады;

9) заңнамаға сәйкес өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асырады.

 

 

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 

16. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын  Сырдария аудандық мәслихатының хатшысы жүзеге асырады.

17.  Сырдария аудандық мәслихатының хатшысы тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн лауазымды адам болып табылады. Оны Сырдария аудандық мәслихатының сессиясында депутаттардың арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы депутаттар жалпы санының көпшiлiк даусымен мәслихат сайлайды және қызметтен босатады. Мәслихаттың хатшысы мәслихат өкiлеттiгi мерзiмiне сайланады.

18.  Сырдария аудандық мәслихат хатшысының өкілеттігі:

1) мәслихат сессиясын және оның қарауына енгiзiлетiн мәселелердi әзiрлеудi ұйымдастырады, хаттама жасалуын қамтамасыз етедi және сессия төрағасымен бiрге мәслихат сессиясында қабылданған немесе бекiтiлген шешiмдерге, өзге де құжаттарға қол қояды;

2) мәслихаты депутаттарының өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына жәрдемдеседi, оларды қажеттi ақпаратпен қамтамасыз етедi, депутаттарды мәслихат сессияларына, оның тұрақты комиссияларының және өзге де органдарының жұмысына және сайлау округтерiндегi жұмысқа қатысуы үшiн қызметтiк мiндеттерiн орындаудан босатуға байланысты мәселелердi қарайды;

3) депутаттар сауалдарының және депутаттық өтiнiштердiң қаралуын бақылайды;

4) мәслихат аппаратының қызметiне басшылық жасайды, оның қызметшiлерiн қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

5) заңнамаға сәйкес аппарат қызметкерлерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн белгiлейдi;

6) сайлаушылар өтiнiштерi туралы және олар бойынша қабылданған шаралар туралы мәслихатқа ұдайы ақпарат берiп отырады;

7) мәслихаттың жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара іс-қимылын ұйымдастырады;

8) аудан әкiміне сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселеге бастамашылық еткен мәслихат депутаттарының жиналған қолдарының төлнұсқалығын тексеруді ұйымдастырады;

9) өз құзыретiндегi мәселелер бойынша өкiмдер шығарады;

10) мәслихатының тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының және депутаттық топтардың қызметiн үйлестiредi;

11) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен және қоғамдық бiрлестiктермен қарым-қатынастарда мәслихаты атынан өкiл болады;

12) мәслихат шешiмдерiнiң жариялануын қамтамасыз етедi, олардың орындалуына бақылау жасау жөнiндегi iс-шараларды белгiлейдi;

13) заңнамада белгіленген тәртіппен аппарат қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды;

14) «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге бағытталған шараларды қабылдайды және жемқорлыққа  қарсы  тұру  жұмыстарының  жай-күйіне дербес жауапты болады;

15) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына және  Сырдария аудандық мәслихатының шешiмдеріне сәйкес өзге де мiндеттердi жүзеге асырады.

Мәслихаттың хатшысы болмаған кезде оның өкiлеттiгiн мәслихат сессиясы төрағасының шешiмi бойынша мәслихат тұрақты комиссияларының бiрiнiң төрағасы немесе мәслихат депутаты уақытша жүзеге асырады.

 

 

4. Мемлекеттік органның мүлкі

 

19. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 20. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесіне бекітіліп берілген мүлік аудандық коммуналдық меншікке жатады.

 21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен  иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

 

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

 

22. «Сырдария аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

  • Маслихат хатшысының блогы
  • Фотогалерея
  • Қабылдау кестесі
Тұлға Уақыты Телефон
Әжікенов Ержан Ертарғынұлы
Мәслихат хатшысы
Сейсенбі
15.00-18.00
21-5-44
Божан Гүлназ Әбдісадыққызы
Аппарат басшысы
Күнделікті
09.00-13.00
15.00-19.00
22-4-52
Еспенбетова Гүлнаш Сағатқызы
Бөлім басшысы
Күнделікті
09.00-13.00
15.00-19.00
21-0-57
akorda.kz

ҚР Президентінің ресми сайты

government.kz

ҚР Үкіметінің ресми сайты

parlam.kz

ҚР Парламентінің ресми сайты

kyzylorda.gov.kz

Қызылорда облысы әкімдігінің ресми сайты